فوتبال تبریز در هفته دوم لیگ برتر یک محروم دارد

فوتبال تبریز در هفته دوم لیگ برتر یک محروم دارد
در هفته دوم لیگ برتر فوتبال سه تیم تبریزی با حریفان خود روبه رو می‌شوند که در این میان گسترش فولاد دارای یک محروم است.

فوتبال تبریز در هفته دوم لیگ برتر یک محروم دارد

در هفته دوم لیگ برتر فوتبال سه تیم تبریزی با حریفان خود روبه رو می‌شوند که در این میان گسترش فولاد دارای یک محروم است.
فوتبال تبریز در هفته دوم لیگ برتر یک محروم دارد

View more posts from this author