فقه شیعه پاسخگوی تمام مشکلات است/ حوزه‌های‌علمیه ارتباط خود را با مردم تقویت کنند

فقه شیعه پاسخگوی تمام مشکلات است/ حوزه‌های‌علمیه ارتباط خود را با مردم تقویت کنند
مرجع تقلید جهان تشیع گفت: فقه شیعه پاسخگوی تمام مشکلات در همه زمان‌ها و مکان‌ها است.

فقه شیعه پاسخگوی تمام مشکلات است/ حوزه‌های‌علمیه ارتباط خود را با مردم تقویت کنند

مرجع تقلید جهان تشیع گفت: فقه شیعه پاسخگوی تمام مشکلات در همه زمان‌ها و مکان‌ها است.
فقه شیعه پاسخگوی تمام مشکلات است/ حوزه‌های‌علمیه ارتباط خود را با مردم تقویت کنند

View more posts from this author