فقط 2 درصد هزینه‌های دولت صرف امور عمرانی می‌شود

فقط 2 درصد هزینه‌های دولت صرف امور عمرانی می‌شود
نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس گفت: فقط دو درصد هزینه‌های دولت صرف امور عمرانی می‌شود.

فقط 2 درصد هزینه‌های دولت صرف امور عمرانی می‌شود

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس گفت: فقط دو درصد هزینه‌های دولت صرف امور عمرانی می‌شود.
فقط 2 درصد هزینه‌های دولت صرف امور عمرانی می‌شود

View more posts from this author