فقدان کارهای فرهنگی در چالوس تا رشد ناکارآمد شبکه‌های اجتماعی

فقدان کارهای فرهنگی در چالوس تا رشد ناکارآمد شبکه‌های اجتماعی
نشست هم‌اندیشی جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر، رسانه، فرهیختگان علمی، سیاسی، مذهبی و ورزشکاران چالوس با فرماندار، امام جمعه و مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی برگزار و موانع و مشکلات حوزه‌های مختلف واکاوی شد.

فقدان کارهای فرهنگی در چالوس تا رشد ناکارآمد شبکه‌های اجتماعی

نشست هم‌اندیشی جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر، رسانه، فرهیختگان علمی، سیاسی، مذهبی و ورزشکاران چالوس با فرماندار، امام جمعه و مدیران دستگاه‌های اداری و اجرایی برگزار و موانع و مشکلات حوزه‌های مختلف واکاوی شد.
فقدان کارهای فرهنگی در چالوس تا رشد ناکارآمد شبکه‌های اجتماعی

سپهر نیوز

View more posts from this author