فعلا سینما آری تئاتر نه/ وقتی هنر برای ارشاد پول‌سازی می‌کند

فعلا سینما آری تئاتر نه/ وقتی هنر برای ارشاد پول‌سازی می‌کند
ظاهراً تئاتر اصفهان از دید شهرداری در تالار هنر مختصر شده و اقدام خاصی برای افزایش سالن‌های تئاتر صورت نگرفته، این در حالی است که اخیراً شهرداری بودجه‌هایی را برای افزایش سالن‌های سینما صرف کرده است.

فعلا سینما آری تئاتر نه/ وقتی هنر برای ارشاد پول‌سازی می‌کند

ظاهراً تئاتر اصفهان از دید شهرداری در تالار هنر مختصر شده و اقدام خاصی برای افزایش سالن‌های تئاتر صورت نگرفته، این در حالی است که اخیراً شهرداری بودجه‌هایی را برای افزایش سالن‌های سینما صرف کرده است.
فعلا سینما آری تئاتر نه/ وقتی هنر برای ارشاد پول‌سازی می‌کند

View more posts from this author