فعال شدن خط تولید خودروی فوتون در بروجرد

فعال شدن خط تولید خودروی فوتون در بروجرد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از آغاز عملیات تولید خودروی فوتون در اسفند ماه امسال در بروجرد خبر داد.

فعال شدن خط تولید خودروی فوتون در بروجرد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از آغاز عملیات تولید خودروی فوتون در اسفند ماه امسال در بروجرد خبر داد.
فعال شدن خط تولید خودروی فوتون در بروجرد

View more posts from this author