فعالیت 826 مجتمع فرهنگی هنری در کشور

فعالیت 826 مجتمع فرهنگی هنری در کشور
معاون توسعه و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت 826 مجتمع فرهنگی هنری در کشور خبر داد و گفت: اعتبارات نمایشگاه ناشران جهان اسلام به مناسبت مشهد 2017 و متناسب با آن اختصاص می‌یابد.

فعالیت 826 مجتمع فرهنگی هنری در کشور

معاون توسعه و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت 826 مجتمع فرهنگی هنری در کشور خبر داد و گفت: اعتبارات نمایشگاه ناشران جهان اسلام به مناسبت مشهد 2017 و متناسب با آن اختصاص می‌یابد.
فعالیت 826 مجتمع فرهنگی هنری در کشور

View more posts from this author