فعالیت 8 پایگاه ثابت و سیار سنجش سلامت دانش‌آموزان در زنجان

فعالیت 8 پایگاه ثابت و سیار سنجش سلامت دانش‌آموزان در زنجان
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان گفت: پنج پایگاه سنجش ثابت و سه پایگاه سیار برای سنجش سلامت دانش‌آموزان کلاس اولی در استان زنجان در نظر گرفته شده است.

فعالیت 8 پایگاه ثابت و سیار سنجش سلامت دانش‌آموزان در زنجان

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان زنجان گفت: پنج پایگاه سنجش ثابت و سه پایگاه سیار برای سنجش سلامت دانش‌آموزان کلاس اولی در استان زنجان در نظر گرفته شده است.
فعالیت 8 پایگاه ثابت و سیار سنجش سلامت دانش‌آموزان در زنجان

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author