فعالیت 650 هزار خیر مدرسه‌ساز در ایران

فعالیت 650 هزار خیر مدرسه‌ساز در ایران
عضو جامعه خیرین مدرسه‌ساز شهر تهران گفت: اکنون 650 هزار خیر مدرسه‌ساز در کشور داریم و در کشورهای ترکیه، امارات و هند هم جامعه خیرین مدرسه‌ساز فعال است.

فعالیت 650 هزار خیر مدرسه‌ساز در ایران

عضو جامعه خیرین مدرسه‌ساز شهر تهران گفت: اکنون 650 هزار خیر مدرسه‌ساز در کشور داریم و در کشورهای ترکیه، امارات و هند هم جامعه خیرین مدرسه‌ساز فعال است.
فعالیت 650 هزار خیر مدرسه‌ساز در ایران

View more posts from this author