فعالیت 45 هزار بسیجی در لارستان

فعالیت 45 هزار بسیجی در لارستان
فرمانده سپاه لارستان گفت: در این شهرستان 45 هزار بسیجی در قالب 161 پایگاه مقاومت در حال فعالیت هستند.

فعالیت 45 هزار بسیجی در لارستان

فرمانده سپاه لارستان گفت: در این شهرستان 45 هزار بسیجی در قالب 161 پایگاه مقاومت در حال فعالیت هستند.
فعالیت 45 هزار بسیجی در لارستان

View more posts from this author