فعالیت 3000 عضو در بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری

فعالیت 3000 عضو در بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری
مسئول بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری گفت: بسیج هنرمندان استان توانسته است بیش از3000 بسیجی را جذب نماید که 70 درصد در قالب گروه‌های هنری و ادبی در سطح کانون‌های بسیج هنرمندان مشغول فعالیت هستند.

فعالیت 3000 عضو در بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری

مسئول بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری گفت: بسیج هنرمندان استان توانسته است بیش از3000 بسیجی را جذب نماید که 70 درصد در قالب گروه‌های هنری و ادبی در سطح کانون‌های بسیج هنرمندان مشغول فعالیت هستند.
فعالیت 3000 عضو در بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری

View more posts from this author