فعالیت 25 هزار امام جماعت ثابت در مساجد کشور

فعالیت 25 هزار امام جماعت ثابت در مساجد کشور
مدیرکل امور مبلغین و مساجد کشور از فعالیت 25 هزار امام جماعت ثابت در مساجد کشور خبرداد و گفت: فعال‌‌کردن مساجد غیرفعال یکی از برنامه‌های شاخص سازمان تبلیغات اسلامی است.

فعالیت 25 هزار امام جماعت ثابت در مساجد کشور

مدیرکل امور مبلغین و مساجد کشور از فعالیت 25 هزار امام جماعت ثابت در مساجد کشور خبرداد و گفت: فعال‌‌کردن مساجد غیرفعال یکی از برنامه‌های شاخص سازمان تبلیغات اسلامی است.
فعالیت 25 هزار امام جماعت ثابت در مساجد کشور

View more posts from this author