فعالیت 2000 سمن شبکه‌ای در کشور در حوزه اشتغال و کارآفرینی/ گیلان میزبان کارآفرینان برتر کشور

فعالیت 2000 سمن شبکه‌ای در کشور در حوزه اشتغال و کارآفرینی/ گیلان میزبان کارآفرینان برتر کشور
معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: در حال حاضر 2 هزار سمن شبکه‌ای در کشور ایجاد شده که در حوزه‌های مختلف اشتغال و کارآفرینی فعالیت می‌کنند.

فعالیت 2000 سمن شبکه‌ای در کشور در حوزه اشتغال و کارآفرینی/ گیلان میزبان کارآفرینان برتر کشور

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: در حال حاضر 2 هزار سمن شبکه‌ای در کشور ایجاد شده که در حوزه‌های مختلف اشتغال و کارآفرینی فعالیت می‌کنند.
فعالیت 2000 سمن شبکه‌ای در کشور در حوزه اشتغال و کارآفرینی/ گیلان میزبان کارآفرینان برتر کشور

View more posts from this author