فعالیت 150 کارگاه اشتغال ویژه بهبودیافتگان از اعتیاد در کشور

فعالیت 150 کارگاه اشتغال ویژه بهبودیافتگان از اعتیاد در کشور
مدیرکل توسعه و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود 150 کارگاه اشتغال ویژه بهبودیافتگان از اعتیاد در کشور خبر داد و گفت: این مراکز در حال افزایش است و تسهیلاتی از صندوق کارآفرینی امید برای افتتاح این کارگاه‌ها ارائه می‌شود.

فعالیت 150 کارگاه اشتغال ویژه بهبودیافتگان از اعتیاد در کشور

مدیرکل توسعه و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود 150 کارگاه اشتغال ویژه بهبودیافتگان از اعتیاد در کشور خبر داد و گفت: این مراکز در حال افزایش است و تسهیلاتی از صندوق کارآفرینی امید برای افتتاح این کارگاه‌ها ارائه می‌شود.
فعالیت 150 کارگاه اشتغال ویژه بهبودیافتگان از اعتیاد در کشور

View more posts from this author