فعالیت 14 حلقه صالحین سازمان بسیج حقوقدانان در استان قم

فعالیت 14 حلقه صالحین سازمان بسیج حقوقدانان در استان قم
مسؤول سازمان بسیج حقوقدانان استان قم گفت: اکنون در این سازمان، 14 حلقه صالحین داریم، در هر کدام از این حلقه‌ها بین 12 تا 20 نفر سازماندهی شدند.

فعالیت 14 حلقه صالحین سازمان بسیج حقوقدانان در استان قم

مسؤول سازمان بسیج حقوقدانان استان قم گفت: اکنون در این سازمان، 14 حلقه صالحین داریم، در هر کدام از این حلقه‌ها بین 12 تا 20 نفر سازماندهی شدند.
فعالیت 14 حلقه صالحین سازمان بسیج حقوقدانان در استان قم

View more posts from this author