فعالیت 12 هزار باشگاه پرورش‌اندام در کشور/ کمیته قراردادی ورزشکاران با بخش خصوصی سازماندهی می‌شود

فعالیت 12 هزار باشگاه پرورش‌اندام در کشور/ کمیته قراردادی ورزشکاران با بخش خصوصی سازماندهی می‌شود
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام گفت: کمیته قراردادی ورزشکاران با بخش خصوصی سازماندهی می‌شود.

فعالیت 12 هزار باشگاه پرورش‌اندام در کشور/ کمیته قراردادی ورزشکاران با بخش خصوصی سازماندهی می‌شود

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام گفت: کمیته قراردادی ورزشکاران با بخش خصوصی سازماندهی می‌شود.
فعالیت 12 هزار باشگاه پرورش‌اندام در کشور/ کمیته قراردادی ورزشکاران با بخش خصوصی سازماندهی می‌شود

View more posts from this author