فعالیت 11 هزار ورزشکار سازمان‌دهی شده در رشته پهلوانی و زورخانه‌ای

فعالیت 11 هزار ورزشکار سازمان‌دهی شده در رشته پهلوانی و زورخانه‌ای
رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: در کشور 11 هزار ورزشکار سازمان‌دهی شده در رشته پهلوانی و زورخانه‌ای در حال فعالیت هستند.

فعالیت 11 هزار ورزشکار سازمان‌دهی شده در رشته پهلوانی و زورخانه‌ای

رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: در کشور 11 هزار ورزشکار سازمان‌دهی شده در رشته پهلوانی و زورخانه‌ای در حال فعالیت هستند.
فعالیت 11 هزار ورزشکار سازمان‌دهی شده در رشته پهلوانی و زورخانه‌ای

View more posts from this author