فعالیت 1000 حلقه صالحین بسیج جامعه زنان در قم

فعالیت 1000 حلقه صالحین بسیج جامعه زنان در قم
مسؤول سازمان بسیج جامعه زنان استان قم گفت: این سازمان 1000 حلقه صالحین را در پایگاه‌های بسیج خواهران در استان تشکیل داده است.

فعالیت 1000 حلقه صالحین بسیج جامعه زنان در قم

مسؤول سازمان بسیج جامعه زنان استان قم گفت: این سازمان 1000 حلقه صالحین را در پایگاه‌های بسیج خواهران در استان تشکیل داده است.
فعالیت 1000 حلقه صالحین بسیج جامعه زنان در قم

View more posts from this author