فعالیت 100 شرکت تولیدکننده دارو در کشور

فعالیت 100 شرکت تولیدکننده دارو در کشور
رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی کشور با بیان اینکه صنعت داروسازی در کشور بسیار طلبکار است در حالی که تولید هزینه فراوانی را می‌خواهد، گفت: 100 شرکت تولیدکننده دارو در کشور فعال است.

فعالیت 100 شرکت تولیدکننده دارو در کشور

رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی کشور با بیان اینکه صنعت داروسازی در کشور بسیار طلبکار است در حالی که تولید هزینه فراوانی را می‌خواهد، گفت: 100 شرکت تولیدکننده دارو در کشور فعال است.
فعالیت 100 شرکت تولیدکننده دارو در کشور

View more posts from this author