فعالیت 10 گروه جهادی در روستاهای سرپل ذهاب

فعالیت 10 گروه جهادی در روستاهای سرپل ذهاب
مسؤول بسیج سازندگی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر، 10 گروه جهادی در روستاهای سرپل ذهاب فعالیت دارند، گفت: این گروه‌ها در این مناطق برای آبادانی در روستاها و مناطق محروم اهتمام می‌ورزند.

فعالیت 10 گروه جهادی در روستاهای سرپل ذهاب

مسؤول بسیج سازندگی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر، 10 گروه جهادی در روستاهای سرپل ذهاب فعالیت دارند، گفت: این گروه‌ها در این مناطق برای آبادانی در روستاها و مناطق محروم اهتمام می‌ورزند.
فعالیت 10 گروه جهادی در روستاهای سرپل ذهاب

View more posts from this author