فعالیت موسسه مطالعات راهبردی علوم اسلام در حوزه طراحی سیستم‌های دین است

فعالیت موسسه مطالعات راهبردی علوم اسلام در حوزه طراحی سیستم‌های دین است
مدیر روابط عمومی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام طراحی ساختارها و فرآیندهای تمدنی بر اساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام را ازجمله اهداف این موسسه دانست و از انتشار صد جلد کتاب و آموزش سالانه 7 هزار نفر خبر داد.

فعالیت موسسه مطالعات راهبردی علوم اسلام در حوزه طراحی سیستم‌های دین است

مدیر روابط عمومی موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام طراحی ساختارها و فرآیندهای تمدنی بر اساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام را ازجمله اهداف این موسسه دانست و از انتشار صد جلد کتاب و آموزش سالانه 7 هزار نفر خبر داد.
فعالیت موسسه مطالعات راهبردی علوم اسلام در حوزه طراحی سیستم‌های دین است

خبر جدید

View more posts from this author