فعالیت غیرمجاز 350 هزار تبعه خارجی در کشور

فعالیت غیرمجاز 350 هزار تبعه خارجی در کشور
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از برخورد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی اتباع بیگانه، از فعالیت غیرمجاز 350 هزار تبعه خارجی در کشور خبر داد و گفت: هیچ ضعف و خلاءقانونی در برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور وجود ندارد.

فعالیت غیرمجاز 350 هزار تبعه خارجی در کشور

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از برخورد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در ساماندهی اتباع بیگانه، از فعالیت غیرمجاز 350 هزار تبعه خارجی در کشور خبر داد و گفت: هیچ ضعف و خلاءقانونی در برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور وجود ندارد.
فعالیت غیرمجاز 350 هزار تبعه خارجی در کشور

View more posts from this author