فعالیت عمرانی در 185 نقطه از پروژه آزادراه تهران- شمال/ حضور 11 مشاور ایرانی

فعالیت عمرانی در 185 نقطه از پروژه آزادراه تهران- شمال/ حضور 11 مشاور ایرانی
مدیرعامل شرکت آزادراه تهران- شمال گفت: در بیش از 185 نقطه پروژه تهران- شمال فعالیت عمرانی در حال انجام است.

فعالیت عمرانی در 185 نقطه از پروژه آزادراه تهران- شمال/ حضور 11 مشاور ایرانی

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران- شمال گفت: در بیش از 185 نقطه پروژه تهران- شمال فعالیت عمرانی در حال انجام است.
فعالیت عمرانی در 185 نقطه از پروژه آزادراه تهران- شمال/ حضور 11 مشاور ایرانی

View more posts from this author