فضای مجازی فرصت ایجاد اشتغال متنوع را فراهم کرده است

فضای مجازی فرصت ایجاد اشتغال متنوع را فراهم کرده است
استاندار اردبیل گفت: فضای مجازی فرصت اشتغال و کارآفرینی در رشته‌های مختلف را برای علاقه‌مندان فراهم کرده که باید از فرصت فراهم شده استفاده کرد.

فضای مجازی فرصت ایجاد اشتغال متنوع را فراهم کرده است

استاندار اردبیل گفت: فضای مجازی فرصت اشتغال و کارآفرینی در رشته‌های مختلف را برای علاقه‌مندان فراهم کرده که باید از فرصت فراهم شده استفاده کرد.
فضای مجازی فرصت ایجاد اشتغال متنوع را فراهم کرده است

wolrd press news

View more posts from this author