فرود اضطراری پرواز ماهان در فرودگاه مهرآباد

فرود اضطراری پرواز ماهان در فرودگاه مهرآباد
پرواز هواپیمایی ماهان که از تهران عازم ایلام بود، به دلیل شرایط نامساعد جوی در مسیر پرواز مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مهرآباد تهران شد.

فرود اضطراری پرواز ماهان در فرودگاه مهرآباد

پرواز هواپیمایی ماهان که از تهران عازم ایلام بود، به دلیل شرایط نامساعد جوی در مسیر پرواز مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مهرآباد تهران شد.
فرود اضطراری پرواز ماهان در فرودگاه مهرآباد

View more posts from this author