فرهنگ میزبانی باید در مردم مشهد نهادینه شود

فرهنگ میزبانی باید در مردم مشهد نهادینه شود
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت:‌ فرهنگ میزبانی باید در مردم مشهد نهادینه شود.

فرهنگ میزبانی باید در مردم مشهد نهادینه شود

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت:‌ فرهنگ میزبانی باید در مردم مشهد نهادینه شود.
فرهنگ میزبانی باید در مردم مشهد نهادینه شود

View more posts from this author