فرهنگ مهدویت دنیا را به عدالت می‌رساند

فرهنگ مهدویت دنیا را به عدالت می‌رساند
عضو جامعه روحانیت مبارزه تهران به غارتگری دنیای غرب با نام و ادعای دموکراسی از کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: نسل جوان باید بداند فرهنگ مهدویت دنیا را به عدالت می‌رساند.

فرهنگ مهدویت دنیا را به عدالت می‌رساند

عضو جامعه روحانیت مبارزه تهران به غارتگری دنیای غرب با نام و ادعای دموکراسی از کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: نسل جوان باید بداند فرهنگ مهدویت دنیا را به عدالت می‌رساند.
فرهنگ مهدویت دنیا را به عدالت می‌رساند

تلگرام

View more posts from this author