فرهنگ آزادسازی خرمشهر در سوریه ادامه دارد/ امنیت با هیچ چیز دیگری عوض شدنی نیست

فرهنگ آزادسازی خرمشهر در سوریه ادامه دارد/ امنیت با هیچ چیز دیگری عوض شدنی نیست
فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) گفت: امروزه ثابت شده است که فرهنگ آزادسازی خرمشهر در سوریه نیز جوابگوست.

فرهنگ آزادسازی خرمشهر در سوریه ادامه دارد/ امنیت با هیچ چیز دیگری عوض شدنی نیست

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) گفت: امروزه ثابت شده است که فرهنگ آزادسازی خرمشهر در سوریه نیز جوابگوست.
فرهنگ آزادسازی خرمشهر در سوریه ادامه دارد/ امنیت با هیچ چیز دیگری عوض شدنی نیست

موزیک سرا

View more posts from this author