فرهنگ‌سازی و آموزش‌های همگانی برای کاهش خشونت ارائه شود

فرهنگ‌سازی و آموزش‌های همگانی برای کاهش خشونت ارائه شود
معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: فرهنگ‌سازی و آموزش‌های همگانی باید بر روی جمعیت‌هایی که بیشتر مورد خشونت قرار می‌گیرند، انجام شود.

فرهنگ‌سازی و آموزش‌های همگانی برای کاهش خشونت ارائه شود

معاون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: فرهنگ‌سازی و آموزش‌های همگانی باید بر روی جمعیت‌هایی که بیشتر مورد خشونت قرار می‌گیرند، انجام شود.
فرهنگ‌سازی و آموزش‌های همگانی برای کاهش خشونت ارائه شود

View more posts from this author