فرهنگ‌سازی حوزه خیرین سلامت در جامعه از طریق رسانه‌ها محقق می‌شود

فرهنگ‌سازی حوزه خیرین سلامت در جامعه از طریق رسانه‌ها محقق می‌شود
رئیس شورای مشارکت‌های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان خراسان رضوی گفت: فرهنگ‌سازی حوزه خیرین سلامت در جامعه از طریق رسانه‌ها محقق می‌شود.

فرهنگ‌سازی حوزه خیرین سلامت در جامعه از طریق رسانه‌ها محقق می‌شود

رئیس شورای مشارکت‌های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان خراسان رضوی گفت: فرهنگ‌سازی حوزه خیرین سلامت در جامعه از طریق رسانه‌ها محقق می‌شود.
فرهنگ‌سازی حوزه خیرین سلامت در جامعه از طریق رسانه‌ها محقق می‌شود

View more posts from this author