فرهنگستان سوار بر لاک‌پشت حرکت می‌کند/ رسانه‌ها راوی داستان فراموشی لهجه‌ها

فرهنگستان سوار بر لاک‌پشت حرکت می‌کند/ رسانه‌ها راوی داستان فراموشی لهجه‌ها
25 اردیبهشت ماه را روز پاسداشت زبان فارسی نام‌گذاری کرده‌اند، اما آیا چقدر از کلمات فارسی در زندگی استفاده می‌کنیم، چقدر کلمات غیرفارسی معادل‌سازی می‌شوند و چقدر این کلمات معادل استفاده می‌شوند، نقش کلیدی را در این جورچین چه کسی بازی می‌کند.

فرهنگستان سوار بر لاک‌پشت حرکت می‌کند/ رسانه‌ها راوی داستان فراموشی لهجه‌ها

25 اردیبهشت ماه را روز پاسداشت زبان فارسی نام‌گذاری کرده‌اند، اما آیا چقدر از کلمات فارسی در زندگی استفاده می‌کنیم، چقدر کلمات غیرفارسی معادل‌سازی می‌شوند و چقدر این کلمات معادل استفاده می‌شوند، نقش کلیدی را در این جورچین چه کسی بازی می‌کند.
فرهنگستان سوار بر لاک‌پشت حرکت می‌کند/ رسانه‌ها راوی داستان فراموشی لهجه‌ها

View more posts from this author