فرنگی‌کاران خوزستانی‌ حریفان خود را در رقابت‌های جهانی شناختند

فرنگی‌کاران خوزستانی‌ حریفان خود را در رقابت‌های جهانی شناختند
مراسم وزن‌کشی مسابقات چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در شهر تامپره فنلاند برگزار شد و خوزستانی‌های تیم ملی حریفان خود را شناختند.

فرنگی‌کاران خوزستانی‌ حریفان خود را در رقابت‌های جهانی شناختند

مراسم وزن‌کشی مسابقات چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان در شهر تامپره فنلاند برگزار شد و خوزستانی‌های تیم ملی حریفان خود را شناختند.
فرنگی‌کاران خوزستانی‌ حریفان خود را در رقابت‌های جهانی شناختند

View more posts from this author