فرمانداری‌ها برای پاسخگویی به تغییرات ایجاد شده در یارانه‌ها آماده باشند

فرمانداری‌ها برای پاسخگویی به تغییرات ایجاد شده در یارانه‌ها آماده باشند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از فرمانداری‌ها خواست با توجه به اینکه تغییرات در پرداخت یارانه‌ها به احتمال زیاد مراجعه مردم را به دنبال خواهد داشت، برای پاسخگویی آماده باشند.

فرمانداری‌ها برای پاسخگویی به تغییرات ایجاد شده در یارانه‌ها آماده باشند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از فرمانداری‌ها خواست با توجه به اینکه تغییرات در پرداخت یارانه‌ها به احتمال زیاد مراجعه مردم را به دنبال خواهد داشت، برای پاسخگویی آماده باشند.
فرمانداری‌ها برای پاسخگویی به تغییرات ایجاد شده در یارانه‌ها آماده باشند

موسیقی

View more posts from this author