فرش موثرترین کالا در صادرات غیر نفتی است/ بی توجهی به تولید انبوه فرش ترکمن

فرش موثرترین کالا در صادرات غیر نفتی است/ بی توجهی به تولید انبوه فرش ترکمن
استاندار خراسان شمالی موثرترین کالا در صادرات غیر نفتی را فرش عنوان کرد و افزود: متاسفانه در خراسان شمالی اقدامی به تولید انبوه و متمرکز فرش ترکمن صورت نگرفته است.

فرش موثرترین کالا در صادرات غیر نفتی است/ بی توجهی به تولید انبوه فرش ترکمن

استاندار خراسان شمالی موثرترین کالا در صادرات غیر نفتی را فرش عنوان کرد و افزود: متاسفانه در خراسان شمالی اقدامی به تولید انبوه و متمرکز فرش ترکمن صورت نگرفته است.
فرش موثرترین کالا در صادرات غیر نفتی است/ بی توجهی به تولید انبوه فرش ترکمن

View more posts from this author