فراگیری فرهنگ زکات در جامعه سبب ریشه‌کن شدن فقر می‌شود

فراگیری فرهنگ زکات در جامعه سبب ریشه‌کن شدن فقر می‌شود
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) دریافت زکات را یک واجب دینی عنوان کرد و گفت: فراگیری فرهنگ زکات در جامعه یک آرمان است که می‌تواند سبب ریشه‌کن شدن فقر شود.

فراگیری فرهنگ زکات در جامعه سبب ریشه‌کن شدن فقر می‌شود

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) دریافت زکات را یک واجب دینی عنوان کرد و گفت: فراگیری فرهنگ زکات در جامعه یک آرمان است که می‌تواند سبب ریشه‌کن شدن فقر شود.
فراگیری فرهنگ زکات در جامعه سبب ریشه‌کن شدن فقر می‌شود

View more posts from this author