فراخوان سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست اعلام شد

فراخوان سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست اعلام شد
سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست با هدف شناسایی استعدادهای زیست محیطی در زمینه های مختلفی چون اطلاع رسانی، پژوهش، اکتشافات و اختراعات زیست محیطی و فعالیتهای اجتماعی فراخوان داد.

فراخوان سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست اعلام شد

سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست با هدف شناسایی استعدادهای زیست محیطی در زمینه های مختلفی چون اطلاع رسانی، پژوهش، اکتشافات و اختراعات زیست محیطی و فعالیتهای اجتماعی فراخوان داد.
فراخوان سیزدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست اعلام شد

View more posts from this author