فدراسیون پیگیر ایجاد کمپ قایقرانی در سد شهید شاهچراغی است

فدراسیون پیگیر ایجاد کمپ قایقرانی در سد شهید شاهچراغی است
رئیس هیأت قایقرانی استان سمنان با اشاره به اینکه فدراسیون پیگیر مستقیم ایجاد کمپ قایقرانی در سد شهید شاهچراغی است، گفت: نامه‌نگاری با وزارت نیرو در این زمینه انجام شده است.

فدراسیون پیگیر ایجاد کمپ قایقرانی در سد شهید شاهچراغی است

رئیس هیأت قایقرانی استان سمنان با اشاره به اینکه فدراسیون پیگیر مستقیم ایجاد کمپ قایقرانی در سد شهید شاهچراغی است، گفت: نامه‌نگاری با وزارت نیرو در این زمینه انجام شده است.
فدراسیون پیگیر ایجاد کمپ قایقرانی در سد شهید شاهچراغی است

View more posts from this author