فداکاری شهدای حادثه ساختمان پلاسکو غیرقابل توصیف بود

فداکاری شهدای حادثه ساختمان پلاسکو غیرقابل توصیف بود
یک کارشناس مذهبی گفت: فداکاری شهدای حادثه ساختمان پلاسکو غیرقابل انکار و توصیف بود.

فداکاری شهدای حادثه ساختمان پلاسکو غیرقابل توصیف بود

یک کارشناس مذهبی گفت: فداکاری شهدای حادثه ساختمان پلاسکو غیرقابل انکار و توصیف بود.
فداکاری شهدای حادثه ساختمان پلاسکو غیرقابل توصیف بود

View more posts from this author