فجر سپاسی و مس کرمان؛ تلاش فجری‌ها برای مدعی شدن

فجر سپاسی و مس کرمان؛ تلاش فجری‌ها برای مدعی شدن
تیم فجر شهید سپاسی در یک بازی خارج از خانه میمهان مس کرمان است.

فجر سپاسی و مس کرمان؛ تلاش فجری‌ها برای مدعی شدن

تیم فجر شهید سپاسی در یک بازی خارج از خانه میمهان مس کرمان است.
فجر سپاسی و مس کرمان؛ تلاش فجری‌ها برای مدعی شدن

View more posts from this author