فجر سپاسی شیراز با شکست رفسنجان را ترک کرد

فجر سپاسی شیراز با شکست رفسنجان را ترک کرد
تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان با ۲ گل تیم فجر سپاسی شیراز را در هم کوبید.

فجر سپاسی شیراز با شکست رفسنجان را ترک کرد

تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان با ۲ گل تیم فجر سپاسی شیراز را در هم کوبید.
فجر سپاسی شیراز با شکست رفسنجان را ترک کرد

View more posts from this author