فتنه 88 پیچیده‌ترین طرح برای براندازی نظام اسلامی بود

فتنه 88 پیچیده‌ترین طرح برای براندازی نظام اسلامی بود
جانشین سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور گفت: فتنه 88 پیچیده‌ترین طرح برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اما مردم در حماسه 9 دی نشان دادند که پشتیبان نظام و انقلاب هستند.

فتنه 88 پیچیده‌ترین طرح برای براندازی نظام اسلامی بود

جانشین سازمان بسیج طلاب و روحانیون کشور گفت: فتنه 88 پیچیده‌ترین طرح برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اما مردم در حماسه 9 دی نشان دادند که پشتیبان نظام و انقلاب هستند.
فتنه 88 پیچیده‌ترین طرح برای براندازی نظام اسلامی بود

View more posts from this author