فتنه 88 تاثیر مخربی در اقتصاد و امنیت کشور داشت

فتنه 88 تاثیر مخربی در اقتصاد و امنیت کشور داشت
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: تاثیر مخرب فتنه 88 در اقتصاد و امنیت کشورمان واضح و روشن است.

فتنه 88 تاثیر مخربی در اقتصاد و امنیت کشور داشت

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: تاثیر مخرب فتنه 88 در اقتصاد و امنیت کشورمان واضح و روشن است.
فتنه 88 تاثیر مخربی در اقتصاد و امنیت کشور داشت

View more posts from this author