فتنه گران حق ورود به مسئولیت‌های استان البرز را ندارند/ نمایندگان خاطی از مردم عذرخواهی کنند

فتنه گران حق ورود به مسئولیت‌های استان البرز را ندارند/ نمایندگان خاطی از مردم عذرخواهی کنند
امام جمعه کرج گفت: عده‌ای قصد دارند فتنه گران را در مسئولیت‌های کلیدی استان البرز به کارگیری کنند که هرگز این اجازه داده نخواهد شد.

فتنه گران حق ورود به مسئولیت‌های استان البرز را ندارند/ نمایندگان خاطی از مردم عذرخواهی کنند

امام جمعه کرج گفت: عده‌ای قصد دارند فتنه گران را در مسئولیت‌های کلیدی استان البرز به کارگیری کنند که هرگز این اجازه داده نخواهد شد.
فتنه گران حق ورود به مسئولیت‌های استان البرز را ندارند/ نمایندگان خاطی از مردم عذرخواهی کنند

View more posts from this author