فتنه جدید دشمنان ناکارآمد جلوه دادن نظام است

فتنه جدید دشمنان ناکارآمد جلوه دادن نظام است
امام جمعه ایلام گفت: ناکارآمد جلوه دادن نظام، فتنه جدید دشمنان داخلی و خارجی در آینده است.

فتنه جدید دشمنان ناکارآمد جلوه دادن نظام است

امام جمعه ایلام گفت: ناکارآمد جلوه دادن نظام، فتنه جدید دشمنان داخلی و خارجی در آینده است.
فتنه جدید دشمنان ناکارآمد جلوه دادن نظام است

View more posts from this author