فتنه جدید بر موج نارضایتی مردم از درون نظام سوار شده است/ کلیدواژه «نفت» فتنه جدید دشمن

فتنه جدید بر موج نارضایتی مردم از درون نظام سوار شده است/ کلیدواژه «نفت» فتنه جدید دشمن
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: فتنه جدید روی امواج نارضایتی مردم از درون نظام از جمله مؤسسات مالی خصوصی و مطالبه مردم، عقب افتادن معوقات بازنشستگان و مشکلات معیشتی و اشتغال‌زایی سوار شده است.

فتنه جدید بر موج نارضایتی مردم از درون نظام سوار شده است/ کلیدواژه «نفت» فتنه جدید دشمن

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: فتنه جدید روی امواج نارضایتی مردم از درون نظام از جمله مؤسسات مالی خصوصی و مطالبه مردم، عقب افتادن معوقات بازنشستگان و مشکلات معیشتی و اشتغال‌زایی سوار شده است.
فتنه جدید بر موج نارضایتی مردم از درون نظام سوار شده است/ کلیدواژه «نفت» فتنه جدید دشمن

View more posts from this author