فتنه جدید با حضور ملت جمع شد/ دشمنان طراحی و برنامه‌ریزی زیادی کرده بودند

فتنه جدید با حضور ملت جمع شد/ دشمنان طراحی و برنامه‌ریزی زیادی کرده بودند
نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس گفت: فتنه جدید با حضور ملت جمع شد؛ گرچه دشمنان طراحی و برنامه‌ریزی زیادی کرده بودند.

فتنه جدید با حضور ملت جمع شد/ دشمنان طراحی و برنامه‌ریزی زیادی کرده بودند

نماینده مردم پیشوا، ورامین و قرچک در مجلس گفت: فتنه جدید با حضور ملت جمع شد؛ گرچه دشمنان طراحی و برنامه‌ریزی زیادی کرده بودند.
فتنه جدید با حضور ملت جمع شد/ دشمنان طراحی و برنامه‌ریزی زیادی کرده بودند

View more posts from this author