فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری برچیده شد

فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری برچیده شد
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری و مسؤولان برچیده شد.

فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری برچیده شد

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری و مسؤولان برچیده شد.
فتنه اخیر اغتشاش‌گران با درایت رهبری برچیده شد

View more posts from this author