فتنه‎گران با اعتقادات مردم بازی کردند

فتنه‎گران با اعتقادات مردم بازی کردند
مشاور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استان گلستان گفت: فتنه‎گران با اعتقادات مردم بازی کردند و با آتش زدن قرآن و مساجد چهره کریه خود را برملا ساختند.

فتنه‎گران با اعتقادات مردم بازی کردند

مشاور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استان گلستان گفت: فتنه‎گران با اعتقادات مردم بازی کردند و با آتش زدن قرآن و مساجد چهره کریه خود را برملا ساختند.
فتنه‎گران با اعتقادات مردم بازی کردند

View more posts from this author