فتنه‌گران فراری اصول دین و قرآن را انکار کردند/ انحراف فتنه و فتنه‌گران محرز بود

فتنه‌گران فراری اصول دین و قرآن را انکار کردند/ انحراف فتنه و فتنه‌گران محرز بود
قائم‌مقام جبهه پایداری گفت: برخی از فتنه‌گرانی که بعد از سال 88 از کشور خارج شدند، بسیاری از اصول دین از جمله قرآن و حتی امام زمان (عج) را نیز انکار کردند و این نشان‌دهنده انحراف فتنه و فتنه‌گران بود.

فتنه‌گران فراری اصول دین و قرآن را انکار کردند/ انحراف فتنه و فتنه‌گران محرز بود

قائم‌مقام جبهه پایداری گفت: برخی از فتنه‌گرانی که بعد از سال 88 از کشور خارج شدند، بسیاری از اصول دین از جمله قرآن و حتی امام زمان (عج) را نیز انکار کردند و این نشان‌دهنده انحراف فتنه و فتنه‌گران بود.
فتنه‌گران فراری اصول دین و قرآن را انکار کردند/ انحراف فتنه و فتنه‌گران محرز بود

View more posts from this author