فتاح: تبریز شهر بدون نیازمند تحت پوشش کمیته امداد می‌شود

فتاح: تبریز شهر بدون نیازمند تحت پوشش کمیته امداد می‌شود
رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: تبریز به یک شعار در یک زمان‌بندی مشخص در روزهای آتی نیاز دارد که تابلویی به تابلو‌هایی با عنوان شهر بدون گدا و بدون متجاهر اضافه شود و آن شهر بدون نیازمند تحت پوشش کمیته امداد است.

فتاح: تبریز شهر بدون نیازمند تحت پوشش کمیته امداد می‌شود

رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت: تبریز به یک شعار در یک زمان‌بندی مشخص در روزهای آتی نیاز دارد که تابلویی به تابلو‌هایی با عنوان شهر بدون گدا و بدون متجاهر اضافه شود و آن شهر بدون نیازمند تحت پوشش کمیته امداد است.
فتاح: تبریز شهر بدون نیازمند تحت پوشش کمیته امداد می‌شود

View more posts from this author